Privacy: 

Deze website maakt gebruik van cookies om te zorgen dat deze site naar behoren werkt. Tevens kunt u via de

cookies deze privacy verklaringen vinden. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut een dossier aanleg. Dit is wettelijk

verplicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen,

uw persoonlijke gegevens en medische gegevens. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk kunnen zijn en die ik, na

uw schriftelijke toestemming mag opvragen bij andere zorgverleners. 

Uw privacy is ten alle tijden 100% gewaarborgd. 

Ik ga zorgvuldig om met al uw gegevens. 

Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor andere doelen gebruikt worden. Alles gebeurt alleen met uw

toestemming. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens vraag ik altijd uw toestemming hiervoor. 

De gegevens blijven 20 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgnota: 

Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze

nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Dit zijn: 

Naam, adres en woonplaats 

Geboortedatum 

Data van behandelingen

Polisnummer van de zorgverzekeraar 

Omschrijving van de behandelingen

Kosten van alle consulten

 

 

 

Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Definities

 

• Facilitator: Maria Menting-van Gurp (Eigenaresse van Refreshing Yourself)

• Behandelingen welke van toepassing zijn op u.

• Overeenkomst: de afspraak voor de sessie en behandelingen. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

• Op alle overeenkomsten tussen de facilitator en de cliënt zijn alle algemene voorwaarden

van toepassing. 

• Acceptatie van een (prijs) afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of

voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de algemene voorwaarden

gelezen heeft en accepteert. 

• Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien deze

schriftelijk door de facilitator zijn bevestigd. 

Artikel 3. Totstandkoming en wijzigingen overeenkomst 

 

• Een overeenkomst tussen de facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke

acceptatie van de prijs en afspraak door de cliënt of mondelinge bevestiging hiervan. 

• Wijzigingen van aanvullingen overeenkomst komen uitsluitend tot stand nadat beide

partijen deze schriftelijk hebben bevestigd. 

 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst en eventuele ontbinding

 

• Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duurt van 1

behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen

verlengd worden. 

• Ieder der partijen is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,

gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende

brief te ontbinden indien:

• De wederpartij een of meer van de verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan het

voldoen binnen een aan bij haar aangetekende brief voor nakoming van gestelde verplichting, tenzij de

tekortkomingen van dusdanige aard of geringe betekenis zijn dat deze in redelijke geen ontbinding

rechtvaardigen.

• Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of

verleend, dan wel maatregelen getroffen worden die duiden op een beëindiging van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

• Annulering van een afspraak of training dienst uiterlijk 24 uur van de voren geannuleerd

of verzet. 

• Voor annulering van een behandeling gelden de volgende voorwaarden: 

• Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten

verschuldigd.

• Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt het complete

bedrag van de behandeling verschuldigd.

• Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op de afspraak voor

een behandeling is de cliënt het volledige bedrag wederom verschuldigd.

• De facilitator is in redelijkheid gerechtigd een afspraak te wijzigen van datum of tijdstip.

Dit gebeurt alleen in overleg met de cliënt. De facilitator zal dit altijd in overleg met de cliënt opnieuw

plannen. Cliënt heeft het recht de afspraak volledig te annuleren. 

 

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht 

• De facilitator zal alle informatie betreffende de cliënt die hij of zij verkrijgt omtrent de

behandeling volledig vertrouwelijk behandelen. Deze informatie zal nooit gedeeld worden met derde

vanuit de facilitator. Mocht er om informatie gevraagd worden om te delen met andere partijen voor

trainingsdoeleinden zal hier altijd schriftelijke toestemming voor nodig zijn. 

• De facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar

medewerkers en eventuele ingeschakelde derden. 

Artikel 7.Tarieven

 

• De tarieven voor behandeling zijn gebaseerd op meest recente tarievenlijst. Deze zijn

vastgelegd via Access Consciousness. Deze worden ook vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst. 

Artikel 8. Betaling en facturering 

 

• Een cliënt dient direct na het vastleggen van de afspraak het verschuldigde bedrag over te

maken. 

• Indien een behandeling geannuleerd wordt en hiervoor kosten zijn verschuldigd zoals

vermeld bij artikel 5 zal cliënt hiervoor van de facilitator een factuur ontvangen. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 

• Bij de uitvoering van de behandeling door de facilitator is er sprake van een

inspanningsverplichting. 

• De facilitator geeft geen garantie. Tevens is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor

complicaties die zich tijdens of na de uitvoering van de behandeling bij de cliënt voordoen welke niet te

wijten zijn aan de zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de facilitator. De facilitator is op geen

enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 

• De facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt

door de facilitator mondeling of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 

• De aansprakelijkheid van de facilitator voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar

verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling. 

• In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de facilitator beperkt tot het bedrag dat in

rekening is gebracht bij de cliënt. 

• De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de

schade waarvoor hij/zij de facilitator aansprakelijk wilt stellen. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen. 

 

• Op de dienstverlening door de facilitator is het Nederlands recht van toepassing. 

• In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de

facilitator die tot de competitie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank te Breda hiertoe

bevoegd. 

 

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon 

• De facilitator zal binnen 72 uur een reactie te geven op de mail, ingesproken voicemail of

andere manieren van communiceren. 

• De facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt,

dit geldt voor alle manieren van communicatie. 

Artikel 12. Audio opnames, trainingen en individuele behandelingen 

 

• Individuele sessies kunnen op verzoek worden opgenomen. Deze audio opnames worden

slechts 1 week beschikbaar gesteld via e-mail (we transfer) . Daarna worden deze vernietigd. De

verantwoordelijkheid voor het behouden van deze opnames en op eigen apparatuur te zetten ligt volledig

bij de cliënt. De opnames zijn na 1 week niet meer beschikbaar en ook niet meer in bezit van de

facilitator. 

Artikel 13. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal 

 

• Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video of audio

opnames te maken.

• Geen enkel audio fragment mag gedeeld worden op social media. 

• Indien de organisatie opmerkt dat deze regels overtreden worden, heeft dit altijd gevolgen

voor de verdere behandeling. 

• Het is toegestaan om beelden te delen via je persoonlijke social media (zonder

commerciële doeleinden).

• Indien er beelden gedeeld worden waar de facilitator of andere deelnemers op staan dient

de persoon altijd hiervoor toestemming te hebben gegeven. 

Artikel 14. Verklaring 

 

• Maria Menting-van Gurp verklaart geen medische specialist te zijn. Onderzoeken hebben

uitgewezen dat het werken met de tools vanuit Access Consciousness en alle processen van grote invloed

kunnen zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Hierom raadt 

Refreshing Yourself aan dat iedereen met medicatie die voorgeschreven is door een arts of specialist

alvorens contact op neemt met zijn of haar behandelde arts of specialist. Tevens is het raadzaam om

tijdens het traject het gebruik van de medicatie goed te controleren. Een aanpassing in medicatie kan

wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen

worden gesteld om uiteindelijk op eigen kracht te herstellen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de

keuzes en acties t.a.v. cliënt ’s eigen leven en de toekomst.